Etiske retningslinjerEtiske Retningslinjer

EQ-Terapeut Anne Beate Bjørnsrud

Etiske retningslinjer

En EQ-terapeut utdannet fra EQ Institute AS inngår ed om å gjøre sitt ytterste for å etterleve følgende etiske retningslinjer:

1. Ha et ikke-dømmende menneskesyn, som går ut på å ønske seg selv og andre alt godt - ville seg selv og andre vel - ut ifra en overbevisning om at: Alle gjør så godt de kan til enhver tid ut ifra sine forutsetninger.

2. Se på uhensiktsmessig væremåte som et symptom. Møte en ikke-hensiktsmessig væremåte med undring og ønske om å forstå årsaken.

3. Ha mot til å være ærlig og dermed sårbar på en kjærlig måte i sitt møte med andre.

4. Erkjenne at alle følelser er riktige for den som eier følelsen. Ta ansvar for å møte alle følelser med respekt ved å anerkjenne og ivareta dem på en god måte. Være bevisst på at følelser som vekkes, i møte med andre, handler om en selv / minner fra eget liv.

5. Møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte, ved å ta det voksne lederansvaret. Møte voksne på en likeverdig og likestilt måte ved å gi voksne ansvaret for egne liv.

6. Bruke personlig språk ved å snakke ut ifra seg selv. Ivareta sine personlige grenser og behov ved å stå opp for seg selv og bruke ordene: Jeg vil/Jeg vil ikke/ Jeg vet ikke hva jeg vil / ja og nei. Bruke spørre- ordene: Hva? Og: Hvordan? Og i tillegg sette ord på egne og andres følelser når det er naturlig.

7. Etterstreber å være profesjonell ved å sette ord på og være åpen og ærlig om egne følelser, grenser og behov når det er hensiktsmessig.

8. Ta ytringsansvar: Ta ansvar for sine utsagn og handlinger og snakke fortrinnsvis til og med andre og ikke om andre.

9. Lytte aktivt og forsøke etter beste evne å forstå motparten ved å stille oppklarende hva og hvordan spørsmål.

10. Respektere taushetsplikten også ved eventuelle gjengivelser av EQ-terapier og annen sensitiv informasjon.

I tillegg forplikter en EQ-terapeut utdannet fra EQ Institute seg til å varsle politi eller barnevernstjenesten for å avverge skade på person/-er og følge opplysningsplikten, ref. lov om Barnevernstjenester §6-4, som innebærer plikt til å melde fra til barnevernstjenesten ved bekymring for at barn eller ungdom lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Meldeplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten.